• Regulamin

REGULAMIN
Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady i warunki oraz sposób sprzedaży prowadzonej, za pośrednictwem sklepu internetowego www.dobry-sklep.eu (zwanego dalej: Sklepem Internetowym) prowadzonego przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gryf Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-084 przy ul. Opolska 17 / B3, NIP: 632-10-01-222, REGON: 272181953, KRS: 0000118169.
Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

§ 1. Definicje
1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
2. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Dostawa - czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
4. Dostawca - firma kurierska, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
5. Klient - osoba fizyczna (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność
do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie.
6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. Sprzedawca - oznacza firmę P.W. Gryf Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-084) przy ul. Opolskiej 17, LOK. B-3 NIP: 632 -10 -01 -222, REGON: 272181953. e-mail: (jaki adres), będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
9. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.dobry-sklep.eu
10. Rejestracja – czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana w celu korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
11. Konto Klienta - indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
12. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
13. Hasło - ciąg znaków ( literowych, cyfrowych lub innych) wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
14. Towar - produkty przedstawione przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży.
15. Cena - wartość jednostkowa towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT; Cena nie zawiera kosztów dostawy i płatności.
16. Koszyk - formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient składa zamówienie.
17. Przelew dedykowany - przelew dokonywany za pośrednictwem serwisu płatności internetowych.
18. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
19. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego Dobry-sklep.eu dostępnego pod adresem: www.dobry-sklep.eu jest spółka P.W. Gryf Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, pod adresem: ul. Opolska 17, lok. B-3, o numerze NIP: 6341001222 REGON: 272181953 , wpisaną do KRS pod numerem: 0000118169, reprezentowana przez Henryka Sobieraj, zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w KRS.
2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
3. Wszelkie prawa do sklepu internetowego (majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej sklepu), prawa do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy. Korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie, w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
4. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji sklepu internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
5. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego www.dobry-sklep.eu jest sprzedaż detaliczna towarów za pośrednictwem sieci Internet.
6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
7. Ceny podane na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
8. Sprzedawca dołożył starań, aby korzystanie ze sklepu internetowego było możliwe dla użytkowników internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
9. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w Plikach cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą Plików cookies, a także możliwości określenia przez Ciebie warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w Plikach cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Ciebie telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi, znajdują się pod domeną https://limango.pl/ w zakładce Polityka prywatności/Ochrona danych osobowych lub zakładce Polityka cookies.
10. W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach internetowych sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
11. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
12. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Z tego powodu stosowane powinny być przez Klientów właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.

§ 3. Rejestracja
1. Klient obowiązany jest do dokonania rejestracji w celu utworzenia konta Klienta.
2. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.
3. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w sklepie internetowym?
4. W celu rejestracji, Klient wypełnia formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej sklepu. Wypełniony formularz rejestracyjny należy przesłać drogą elektroniczną do Sprzedawcy.
5. Podczas rejestracji klient ustala indywidualne hasło.
6. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości zapoznania się z regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
7. W trakcie rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego.
8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem loginu.
§ 4. Zamówienia
1. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
2. Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, rejestrując się na stronie internetowej www.dobry-sklep.eu , korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej sklepu. W przypadku wprowadzania zmian, konserwacji systemu bądź aktualizacji oprogramowania sklepu internetowego - informacja o przerwie w działaniu będzie podana na stronie głównej sklepu.
3. Złożenie zamówienia stanowi złożenie sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
4. Po złożeniu zamówienia, sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Wysłanie potwierdzenia następuje w ciągu 24 h, w dni robocze, licząc od momentu złożenia zamówienia. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie przez sprzedawcę potwierdzenia złożenia zamówienia. Każdemu zamówieniu nadawany jest unikalny numer, na który kupujący może powoływać się kontaktując się ze sprzedawcą.
5. Po zawarciu umowy sprzedaży, sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia adres.
6. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta z formularzu zamówienia.

§ 5. Płatności
1. Ceny na stronie internetowej sklepu umieszczone są każdorazowo przy danym towarze i są cenami brutto. Nie zawierają kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży. O wszelkich dodatkowych kosztach Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.
2. Dokonanie płatności odbywa się przed realizacją zamówienia.
3. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:
a. przelew bankowy na rachunek bankowy sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy sprzedawcy);
b. płatności on-line
4. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych, Klient zostaje przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych w charakterze Agenta Rozliczeniowego, aby dokonać wpłaty na poczet dostawy wybranego towaru.
5. Wyboru formy płatności dokonuje Klient. Płatności kartami płatniczymi i e-przelewami obsługuje zewnętrzny dostawca usług płatniczych. Zasady obowiązujące przy płatnościach obsługiwanych przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych określa regulamin dokonywania wpłat udostępniony przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych. Zaleca się, aby przed skorzystaniem z płatności obsługiwanych przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych zapoznać się z treścią regulaminu dokonywania wpłat oraz zasadami ochrony danych osobowych stosowanymi przez niego.
6. Klient jest każdorazowo informowany o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie. Informacja jest przesyłana drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Po upływie wyznaczonego czasu, w przypadku braku płatności, Sprzedawca informuje Klienta, za pomocą poczty elektronicznej, o anulowaniu zamówienia.
7. Zamówienie oczekujące na płatność nie oznacza rezerwacji towaru. Informacja na temat dostępności towaru jest aktualna na dzień złożenia zamówienia.
8. Na życzenie Klienta sprzedawca wystawia faktury VAT, zgodnie ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
9. W celu wystawienia faktury VAT należy skontaktować się:
a) wysyłając wiadomość na adres e-mail sklepu
10. Klient dokonuje zakupu towarów oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już złożonych.

§ 6. Dostawa
1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Towar zostaje dostarczony na adres wskazany w zamówieniu.
2. Klient nie ma możliwości odbioru osobistego towaru, w siedzibie Sprzedawcy.
3. Sprzedawca jest zobowiązany, aby dostarczyć towar będący przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.
4. Zamówione towary dostarczane są do klienta za pośrednictwem dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
5. Termin dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem dni świątecznych. Sprzedawca każdorazowo zamieszcza na stronie internetowej sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych na realizację zamówienia i dostawy
6. O fakcie wysłania towaru Klient zostaje poinformowany drogą elektroniczną, na adres mailowy podany w formularzu zamówienia, w dniu wysyłki
7. Koszt dostawy towaru ponosi klient i są one podawane w procesie składania zamówienia i automatycznie do niego doliczane.
8. Jeżeli sprzedawca, na skutek wyjątkowych okoliczności, o których nie wiedział w chwili przyjęcia zamówienia, nie może wywiązać się z umowy sprzedaży w terminie podanym w chwili składania zamówienia z tego powodu, że produkt nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 24 godzin od złożenia zamówienia, zaś w przypadku zamówień składanych w weekendy w terminie 48 godzin od dnia złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Klienta. Klient podejmie wówczas decyzję, która może polegać na: zgodzie na zakup towaru zastępczego, odstąpieniu od umowy, czy zgodzie na wydłużony czas realizacji zamówienia na zasadach uzgodnionych przez Strony. Decyzja Klienta zostaje przez niego przekazana pisemnie za pomocą poczty elektronicznej.
9. Zaleca się, aby Klient będący jednocześnie Konsumentem dokonał sprawdzenia stanu towarów po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier,) spisał odpowiedni protokół stwierdzający ewentualne uszkodzenia. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Kupujący skontaktował się, w jak najszybszym czasie ze sprzedawcą.

§7. Procedura reklamacyjna
1.W przypadku umów zawieranych z Konsumentami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana, przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została  wydana w stanie niezupełnym.
4. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w punkcie 3c wyłącznie w sytuacji gdy:
a) udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;
b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;
c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy ze Sprzedawcą.
5. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
6. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.
7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może:
a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
c) żądać wymiany produktu na wolny od wad;
d) żądać usunięcia wady.
8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
9. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
10. Aby ułatwić proces reklamacyjny zaleca się Klientowi dołączenie opisu niezgodności towaru z umową.
11. Wszelkie reklamacje związane z zakupionym towarem lub realizacją umowy sprzedaży, Klient musi kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy (drogą elektroniczną lub pocztową). Reklamację można złożyć za pomocą formularza zamieszczonego przez stronie internetowej sklepu. (Pobierz formularz zgłoszenia reklamacji)
12. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji. Brak ustosunkowania się do reklamacji ze strony Sprzedawcy oznacza uznanie żądania reklamacyjnego.
13. Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 10 a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.


§8. Gwarancja
1. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego mogą być objęte gwarancją producenta lub importera.
2.W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i czasu gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie internetowej sklepu.
3.Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są przedstawione w dokumencie gwarancji wystawionej przez gwaranta.

§9. Odstąpienie od Umowy sprzedaży
1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni, bez podania przyczyny, odstąpić od Umowy.
2. Termin odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się w chwili objęcia towaru w posiadanie przez Klienta. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem poczty internetowej. (Pobierz formularz odstąpienia od umowy)
3.W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
4. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności ( w tym koszt wysyłki). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem towaru i sprawdzenia jego stanu pod względem ewentualnego użycia oraz oznak eksploatacji.
5.W przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. W przypadku kiedy Sprzedawca stwierdzi użytkowanie towaru w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów, koszty związane z przywróceniem go do stanu pierwotnego obciążają Klienta. W takiej sytuacji Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o wysokości kosztów potrzebnych do przywrócenia Towaru do stanu pierwotnego i pomniejszy zwracaną mu płatność o ww kwotę.
7.Zwrot należności za towar następuje drogą przelewu. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 2, Kupujący proszony jest również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który Sprzedawca ma dokonać zwrotu należności.
8.Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
9.W sytuacji odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
10. Odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionego towaru ponosi Klient.
12.Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
12.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. 
13.Kwota zapłaty obliczana jest proporcjonalnie do zakresu wykonanego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa wykonanego świadczenia.
14. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie z powodów, wyczerpania zapasów, błędów w naliczaniu opłat, zmienne kurierskie przesyłki, wówczas Klient otrzymuje całkowity zwrot wpłaconej kwoty.
§14 Postanowienia końcowe
1.Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
4.W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
5.Konsument w sytuacji sporu ze sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
b) mediację
c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
d) uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
6.W związku z rozwojem technologii internetowej, częstymi zmianami ustawodawczymi oraz rozwojem sklepu mogą wpłynąć na zmiany w regulaminie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu o zmianie regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami § (numer paragrafu).
7.Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a. telefon: (numer tel) w dniu robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
b. e-mail: (adres ) beata@dobry-sklep.eu , kasia@dobry-sklep.eu
c. pisemnie na adres: PW Gryf sp. z o.o. , ul. Opolska 17 / B3 , 40-84 Katowice
8.Regulamin wchodzi w życie z dniem 15-02-2021