• Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje określa Regulamin Sklepu w punktach:

§7. Procedura reklamacyjna
1.W przypadku umów zawieranych z Konsumentami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana, przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została  wydana w stanie niezupełnym.
4. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w punkcie 3c wyłącznie w sytuacji gdy:
a) udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;
b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;
c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy ze Sprzedawcą.
5. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
6. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.
7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może:
a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
c) żądać wymiany produktu na wolny od wad;
d) żądać usunięcia wady.
8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
9. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
10. Aby ułatwić proces reklamacyjny zaleca się Klientowi dołączenie opisu niezgodności towaru z umową.
11. Wszelkie reklamacje związane z zakupionym towarem lub realizacją umowy sprzedaży, Klient musi kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy (drogą elektroniczną lub pocztową). Reklamację można złożyć za pomocą formularza zamieszczonego przez stronie internetowej sklepu. (Pobierz formularz zgłoszenia reklamacji)
12. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji. Brak ustosunkowania się do reklamacji ze strony Sprzedawcy oznacza uznanie żądania reklamacyjnego.
13. Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 10 a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.§9. Odstąpienie od Umowy sprzedaży
1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni, bez podania przyczyny, odstąpić od Umowy.
2. Termin odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się w chwili objęcia towaru w posiadanie przez Klienta. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem poczty internetowej. (Pobierz formularz odstąpienia od umowy)
3.W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
4. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności ( w tym koszt wysyłki). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem towaru i sprawdzenia jego stanu pod względem ewentualnego użycia oraz oznak eksploatacji.
5.W przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. W przypadku kiedy Sprzedawca stwierdzi użytkowanie towaru w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów, koszty związane z przywróceniem go do stanu pierwotnego obciążają Klienta. W takiej sytuacji Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o wysokości kosztów potrzebnych do przywrócenia Towaru do stanu pierwotnego i pomniejszy zwracaną mu płatność o ww kwotę.
7.Zwrot należności za towar następuje drogą przelewu. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 2, Kupujący proszony jest również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który Sprzedawca ma dokonać zwrotu należności.
8.Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
9.W sytuacji odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
10. Odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionego towaru ponosi Klient.
12.Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
12.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. 
13.Kwota zapłaty obliczana jest proporcjonalnie do zakresu wykonanego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa wykonanego świadczenia.
§14 Postanowienia końcowe
1.Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
4.W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
5.Konsument w sytuacji sporu ze sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
b) mediację
c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
d) uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
6.W związku z rozwojem technologii internetowej, częstymi zmianami ustawodawczymi oraz rozwojem sklepu mogą wpłynąć na zmiany w regulaminie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu o zmianie regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami § (numer paragrafu).
7.Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a. telefon: (numer 32 253 05 37) w dniu robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
b. e-mail: (adres mailowy) beata@dobry-sklep.eu , kasia@dobry-sklep.eu
c. pisemnie na adres: PW Gryf sp. z o.o. , ul. Opolska 17 B3 , 40-084 Katowice
8.Regulamin wchodzi w życie z dniem 15-02-2021